(B0120) 快樂程式 EMBRACE YOUR HAPPINESS

Quantity

Summary

+
遊戲介紹 "快樂程式"以派對遊戲的形式,讓你與朋友輕鬆地討論如何令自己更快樂。老師、社工與其他專業人士亦可以正向心理學為基礎,運用此遊戲,與學生深入地探討何謂快樂與幸福。 快樂派對︰估下邊個係屬於朋友既「快樂時光」,好玩之餘增進了解 心感同樂︰猜下在座幾多人鐘意「呢樣野」,答案分分鐘令你有驚喜 快樂聯盟︰探討過去既快樂時光,互相幫手諗下點keep? 快樂猜情尋︰二人獨特玩法,試試大家既想法有幾接近 遊戲人數 / Numbers of players:2-8人 / Player 適合年齡 / Age:10+ 遊戲時間 / Playing time:20+ 分鐘 / MIN 建議使用人士:教師、家長、社工、治療師

You might also like